• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Přijímací zkoušky

Přijímací pohovory probíhají pravidelně v měsíci červnu.

Výjimečně jsou přijímáni i noví žáci v průběhu měsíce září.

Pro kolektivní výuku je možné povolit výjimku přijetí i během školního roku.
Přijímací pohovor je vhodné domluvit předem alespoň telefonicky, aby nebyla rušena řádná výuka.

Přihlášku je možno vytisknou z našich webových stránek nebo si ji osobně vyzvednou v kanceláři školy v uvedené úřední hodiny (zpravidla v pondělí – pátek v době od 9:00 do 16.30 hodin).

Přijetí ke studiu na ZUŠ je podmíněno:

 • podáním přihlášky (Nedílnou součástí přihlášky dítěte ke studiu hudebního oboru je prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte, který by měl upozornit na skutečnosti, které by mohly mít vliv na vzdělávání na ZUŠ.
  U žáků pěveckého oddělení je požadováno osvědčení lékaře – foniatra o způsobilosti žáka ke studiu zvoleného oboru. Potvrzení od obvodního lékaře je nutné v případě studia dechového nástroje, akordeonu nebo tanečního oboru.)
 • vykonáním přijímacího pohovoru
 •  podepsáním smlouvy o studiu
 • zaplacením příspěvku na studium ve výši a termínech stanovených Směrnicí o platbě školného pro příslušný školní rok.

Vzdělávání na ZUŠ je finančně dotováno státem a přihlášení ke studiu pro příslušný školní rok po 30. září již není pro individuální formu studia možné.

Telefonické dotazy a případné změny hlaste, prosím,
na telefonním čísle 466 958 700 nebo 466 958 709
nebo E-mailové adrese [email protected] .

 

Online přihláška


   

  Zákonný zástupce žáka


  Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

  Souhlasím s využitím žákovských prací a pořizováním foto, audio a video dokumentace žáka/žákyně při školních akcích a s jejich využitím při vyučování, prezentaci a propagaci školy a dalším vzdělávání pedagogů.

  Školní řád je v písemné podobě volně k dispozici na všech pracovištích školy a též na www.zus-prelouc.cz. Zákonný zástupce je povinen se s tímto Školním řádem seznámit.

  Potvrzuji seznámení s výše uvedenými informacemi a se Školním řádem.

  Prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných skutečností ohledně zdravotního stavu mého dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání v základní umělecké škole.

   Nadcházející události