• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor rozvíjí schopnost dětí vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Dramatická výchova je přínosem pro schopnost dítěte kolektivně cítit a řešit obtížné sociální situace. Rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti.

Všemi stupni studia prochází techniky pohybové, mluvní a hudebně rytmické. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek. Vzhledem k zaměření je potřebná spolupráce s ostatními obory ZUŠ.

Odborně vedená výuka v dramatickém oboru napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, organizace kulturních zařízení, učitelství literárně dramatického oboru na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách.

Organizace výuky

Výuka LDO je stejně jako u ostatních oborů členěna do čtyř stupňů:

 • Přípravná dramatická výchova je určena pro žáky od 5 let. Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení učí děti vzájemně naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry.
 • Cílem I. stupně základního studia je probouzení vlastní aktivity, prohloubení zájmu dětí a získávání základních dramatických a slovesných dovedností. Hlavním obsahem studia je dramatická hra, která prohlubuje citovou výchovu žáků, kultivuje osobní projev a vztahy ve skupině.
 • II. stupeň základního studia připravuje žáky na samostatnou uměleckou činnost (amatérskou nebo profesionální). Na tomto stupni plní dramatická hra převážně funkci metody práce. Více se zdokonalují individuální dramatické a slovesné dovednosti a žáci se sami učí pracovat se skupinou jako její vedoucí. Základní znalosti z praxe, teorie a historie oboru by měli dále samostatně prohlubovat a obohacovat.
  V rámci rozšířeného studia se žáci připravují ke zkouškám na odborné vysoké školy (DAMU, JAMU, Filosofickou fakultu, Pedagogickou fakultu).

Výuka dramatického oboru je skupinová. Žáci rozšířeného studia pracují s pedagogem individuálně. Práce v souboru má jako hlavní úkol vytvořit inscenaci vhodně volené předlohy z oblasti poezie, prózy nebo dramatických žánrů. Práce v souboru učí jedince podřizovat se zájmu celku a vede členy kolektivu ke vzájemné odpovědnosti.

 

  Nadcházející události